Начало Общи събрания
Общи събрания

Върховен орган на Дружеството е Общото събрание на акционерите

Общото събрание включва всички акционери, притежаващи акции на Дружеството. Те участват в Общото събрание лично или чрез представител. Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на “Централен депозитар”АД като акционери на Дружеството 14 /четиринадесет/ дни преди датата на Общото събрание.

Свикване на Общото събрание

 1. Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да се свика и по искане на акционери, които притежават акции, представляващи поне 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството.
 2. Ако в едномесечен срок от искането на акционерите по предходната алинея на акционерите, притежаващи поне 5% /пет процента/ от капитала, то не бъде удовлетворено или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяването на искането, компетентният съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването или техен представител да свика събранието.
 3. Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Поканата се оповестява по реда и при условията предвидени в ЗППЦК. Поканата за свикване на Общото събрание следва да е със съдържание съгласно изискванията на действащото законодателство и да включва изрично посочване на начина, по който ще бъде проведено Общото събрание на акционерите и начините, по които може да бъде упражнено правото на глас за всяко конкретно заседание на Общото събрание.
 4. Поканата за свикване на събранието, заедно с материалите за общото събрание по чл.224 от ТЗ се изпращат в КФН и се публикуват на електронната страница на Дружеството в нормативно определените срокове и за нормативно определените периоди.
 5. В случаите по чл.223а от Търговския закон акционерите представят на КФН и на Дружеството най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в Търговския регистър материалите по чл.223а, ал.4 от Търговския закон.
 6. За упражняване правото на глас в Общото събрание, акционерите – физически лица и техните представители се легитимират с представянето на документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно. За акционерите - юридически лица се представят удостоверение за актуално правно състояние и документ за самоличност, както и нотариално заверено пълномощно, ако юридическото лице не се представлява от титуляра Ако акционерът-упълномощител е юридическо лице, пълномощното следва да бъде подписано от законния представител на юридическото лице и да бъде придружено с удостоверение за актуално правно състояние.

Представителство в Общото събрание

 1. Всеки акционер на Дружеството има право да упълномощи писмено всяко физическо или юридическо лице, което да го представлява в Общото събрание, като участва и гласува в Общото събрание от името на акционера при спазване на изискванията на действащата нормативна уредба и в съответствие с изискванията на Дружеството, необходими за осигуряване на идентификация на акционерите и на техните представители.
 2. Писменото пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, нотариално заверено и да има минималното съдържание, определено съгласно изискванията на действащата нормативна уредба.
 3. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства, като Дружеството осигурява най-малко един способ за получаване на пълномощни чрез електронни средства.
 4. Преупълномощаването с правата по ал.2, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата по ал.1 и ал.2 е нищожно.
 5. Дружеството не може да изисква да му бъдат представени пълномощните по ал.2 по-рано от два работни дни преди деня на общото събрание. Дружеството уведомява присъстващите на общото събрание на акционерите за постъпилите пълномощни при откриване на общото събрание.
 6. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно по ал.2, издадени от един и същ акционер, валидно е по-късно издаденото пълномощно.
 7. Ако да започване на Общото събрание Дружеството не бъде писмено уведомено от акционер за оттегляне на пълномощно, то се счита валидно.
 8. Ако акционерът лично присъства на Общото събрание, издаденото от него пълномощно за това общо събрание е валидно, освен ако акционерът заяви обратното. Относно въпросите от дневния ред, по които акционерът лично гласува, отпада съответното право на пълномощника.
 9. Глас, даден в съответствие с условията на пълномощното, ще е действителен, независимо от предшествуваща смърт или недееспособност на упълномощителя, оттегляне на пълномощното, на правомощията, по силата на които то е дадено или прехвърлянето на акция, по отношение на която гласът е даден, при положение, че от Дружеството не е получено до времето, обявено за провеждане на събранието, писмено уведомление за тази смърт, недееспособност, оттегляне на пълномощното или прехвърляне на акциите.
 10. При промяна на действащата нормативна уредба относно упълномощаването и представителство в Общото събрание на акционери от пълномощници, следва да бъдат прилагани изискванията на променената нормативна уредба, независимо от предвиденото в настоящия член.”

Провеждане на Общото събрание

 1. Общото събрание на Дружеството се провежда в неговото седалище най-малко един път годишно, като избира за работата си председател, секретар на заседанието и преброител/и на гласовете. Редовното Общо събрание на Дружеството се провежда до края на първото полугодие след приключване на отчетната година.
 2. Общото събрание на Дружеството може да се провежда и чрез използване на електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми.
 3. При спазване на изискванията на ЗППЦК, правото на глас в Общото събрание на акционерите може да се упражни и преди датата на Общото събрание чрез кореспонденция, като се използва поща, включително електронна поща, куриер или друг технически възможен начин, определен в Правила на Дружеството за гласуване чрез пълномощник.
 4. Правилата за гласуване чрез електронни средства и чрез кореспонденция се приемат от Съвета на директорите на Дружеството и се публикуват на електронната му страница.
 5. Независимо от предвидените в настоящия Устав възможности, Дружеството в лицето на Съвета на директорите определя начина на провеждане на Общото събрание на акционерите и начина за упражняване на правото на глас за всяко отделно Общо събрание, като съответната информация се представя на акционерите и се оповестява по предвидения в законодателството ред.”

Кворум

Общото събрание е законно и може да приема решения, ако на него присъстват или са представени повече от половината от акциите с право на глас на Дружеството. Кворумът се определя на базата на данните за броя на акциите на Дружеството, съгласно списък на акционерите, предоставен от “Централен депозитар”АД 14 /четиринадесет/ дни преди датата на Общото събрание.
Решенията за приемане, изменение и допълване на Устава, за увеличаване и намаляване на капитала и за преобразуване и прекратяване на Дружеството се приемат ако на Общото събрание е представена поне половината от капитала.
При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. В случаите по предходната алинея може да се насрочи ново заседание не по-рано от 14 /четиринадесет/ дни и то ще е законно независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да се посочи в поканата за първото заседание.

Компетентност на Общото събрание

Общото събрание:

 • приема, изменя и допълва Устава на Дружеството;
 • увеличава и намалява капитала на Дружеството;
 • преобразува и прекратява Дружеството;
 • избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението им и размера на гаранцията за управлението им, включително правото им да получат част от печалбата на Дружеството, както и да придобият акции и облигации на Дружеството;
 • назначава и освобождава дипломирани експерт–счетоводители, респективно специализирано одиторско предприятие;
 • одобрява Годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт–счетоводител или от специализираното одиторско предприятие;
 • взема решение за разпределяне печалбата на Дружеството, за попълване на Фонд “Резервен” и за изплащане на дивидент, в съответствие с изискванията на закона;
 • взема решение за издаване на облигации на Дружеството;
 • назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 • освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
 • овластява лицата, управляващи и представляващи Дружеството за сключване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК;
 • решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона и/или Устава.

Решения, гласуване и мнозинство

Решенията на Общото събрание се приемат с обикновено мнозинство от представените акции, с изключение на:

 • Решенията за приемане, изменение и допълване на Устава, за увеличаване и намаляване на капитала и за преобразуване и прекратяване на Дружеството които се приемат с 2/3 /две трети/ мнозинство от представения на Общото събрание капитал;
 • Решенията за овластяване на лицата, управляващи и представляващи Дружеството за сключване на сделки по чл.114, ал.1 от ЗППЦК в случаите на придобиване или разпореждане с дълготрайни активи се приема с мнозинство с 3/4 /три четвърти/ от представения на Общото събрание капитал, а в останалите случаи по чл.114, ал.1 от ЗППЦК – с обикновено мнозинство;
 • Решенията, за които законът или Устава предвиждат друго мнозинство.Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание.Решенията на Общото събрание относно изменение и допълнение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, както и назначаване на ликвидатори влизат в сила след вписването им в търговския регистър.Общото събрание не може да приема решения, които не са били оповестени по предвидения в закона ред, освен ако присъстват всички акционери или техни представители и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани. 

“Агрия Груп Холдинг”АД публикува на интернет страницата си информация и материали във връзка със свикването и провеждането на предстоящи Общи събрания, както и във връзка с вече проведени такива.
Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър към Агенция по вписвания най-малко 30 /тридесет/ дни преди датата на събранието. Поканата за свикване на събранието, заедно с материалите за него се предоставят на КФН и на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия акциите на Дружеството в нормативно определените срокове. Материалите, свързани с дневния ред на събранието се предоставят и на разположение на акционерите в нормативно определените срокове.

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА «АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ»АД НА 27 ЮНИ 2024 ГОДИНА
Протокол от заседанието Протокол от заседанието Упражнени гласове Упражнени гласове
МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА «АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ»АД НА 28 ЮНИ 2022 ГОДИНА
Протокол от заседанието Протокол от заседанието Упражнени гласове Упражнени гласове Уведомление за изплащане на дивидент Уведомление за изплащане на дивидент
ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА «АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ»АД, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 ЮНИ 2021 ГОДИНА
Дневен ред на Общото събрание Дневен ред на Общото събрание Материали Материали Пълномощно Пълномощно Съобщение по чл. 100 Съобщение по чл. 100 "т" от ЗППЦК Публикация на покана Публикация на покана