Начало Новини
Новини
20.06.2024
  ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.7 от Регламент №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. и в обхвата на примерния списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване съгласно Приложение №4 към чл.12, ал.1, т.1 от Наредба №2 на КФН   На 17.06.2024 г. в Търг ...
01.02.2024
На 31 януари 2024 година Агрия Груп Холдинг АД е сключило договор за придобиване  по предвидения в законодателството ред (чрез договор за прехвърляне дружествени дялове с нотариално удостоверени подписи и съдържание по чл.129 от Търговския закон) на правото на собственост на 100% от дяловет ...
29.09.2023
На 28 септември 2023 г. на „Агрия Груп Холдинг“АД е предоставена информация с Уведомление за значително дялово участие от търговско дружество „Екуити Инвестмънт“ЕООД. С Уведомлението за значително дялово участие публичното дружество е уведомено за сключване на сделка за п ...
28.08.2023
На 25 август 2023 г. на „Агрия Груп Холдинг“АД е предоставена информация с Уведомление за значително дялово участие от търговско дружество „Екуити Инвестмънт“ЕООД. С Уведомлението за значително дялово участие публичното дружество е уведомено за придобиване от „Екуит ...
22.02.2023
На 08 февруари 2023 година „Агрия Груп Холдинг АД е сключило окончателен договор за покупко- продажба на 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД, вписано в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ ...
23.12.2022
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по Протокол № 81/21.12.2022 г., са взети следните решения: 1. На основание чл. 33, ал. 8 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, сегмент акции „Premium”, емисията акции, издаде ...
18.11.2022
На 17 ноември 2022 година „Агрия Груп Холдинг АД“ е сключило договор за покупко- продажба на 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД, вписано в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Аг ...
11.10.2022
В резултат на осъществени проучвания и предварителни преговори между „Агрия Груп Холдинг“ АД и собствениците на капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД с ЕИК 175340142, „Агрия Груп Холдинг“ АД е отправило оферта за придобиване на собствеността върху 441& ...
13.07.2022
На 13 юли 2022 година Агрия Груп Холдинг АД е сключило договор за придобиване  по предвидения в законодателството ред (чрез договор за прехвърляне дружествени дялове с нотариално удостоверени подписи и съдържание по чл.129 от Търговския закон) на правото на собственост на 100% от дяловете о ...
13.04.2022
На 13 април 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество „Бора Енерджи“ЕООД е придобило правото на собственост на 20 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 1/3 от капитала на търговско дружество „Енерджи Солар Технолоджис”АД, разви ...