Начало Новини ИНФОРМАЦИЯ От «Агрия Груп Холдинг»АД по чл.148б от ЗППЦК, предоставена на дружеството с уведомлениe по чл.145 от ЗППЦК относно обстоятелства във връзка с разкриване на дялово участие

ИНФОРМАЦИЯ От «Агрия Груп Холдинг»АД по чл.148б от ЗППЦК, предоставена на дружеството с уведомлениe по чл.145 от ЗППЦК относно обстоятелства във връзка с разкриване на дялово участие

На 25 август 2023 г. на „Агрия Груп Холдинг“АД е предоставена информация с Уведомление за значително дялово участие от търговско дружество „Екуити Инвестмънт“ЕООД. С Уведомлението за значително дялово участие публичното дружество е уведомено за придобиване от „Екуити Инвестмънт“ЕООД на 1 855 639 (един милион осемстотин петдесет и пет хиляди шестотин тридесет и девет) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, съставляващи 27.29% от капитала на „Агрия Груп Холдинг“АД, вписано в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 148135254, със седалище и адрес на управление град Варна, бул.“Княз Борис I“ №111, Бизнес Център, ет.9, търгувани на Основен пазар на Българска Фондова Борса АД, Сегмент Акции «Премиум», присвоен борсов код е AGH, ISIN код BG1100085072. „Екуити Инвестмънт“ЕООД, като новоучредено дружество, е придобило акциите от капитала на „Агрия Груп Холдинг“АД от „Комерс“ЕООД, в качеството на преобразуващо се дружество по реда на чл.262в от Търговския закон, посредством отделяне чрез учредяване и преминаване на описаните по-горе акции от преобразуващото се дружество към новоучреденото дружество. Вписването на преобразуването в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ и вписването на новоучреденото дружество „Екуити Инвестмънт“ ЕООД е извършено на 24.08.2023 г. Дата, на която правото на глас на лицето заявител с Уведомлението за значително дялово участие е достигнало праговете по чл. 145, ал.1 от ЗППЦК е 25.08.2023 г., на която дата е отразена промяна в Централен Депозитар АД. Правата на глас са изчислени въз основа на общия брой брой акции с право на глас на база на последно разкритата информация от публичното дружество за общия брой акции с право на глас и за размера на капитала, а именно: 6 800 000 лв. (шест милиона и осемстотин хиляди лева), разпределен в 6 800 000 (шест милиона и осемстотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всякa.