Начало Новини Финализиране на сделка за придобиване на дялово участие от „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД

Финализиране на сделка за придобиване на дялово участие от „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД

На 08 февруари 2023 година „Агрия Груп Холдинг АД е сключило окончателен договор за покупко- продажба на 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД, вписано в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175340142, с номинална стойност 80 всяка, представляващи 100% от капитала на “Алмагест“ АД. На тази дата акциите са прехвърлени от продавачите на купувача посредством регистрация на прехвърлителната сделка в Централен депозитар АД, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и „Агрия Груп Холдинг АД е придобило  титулярството на правото на собственост върху 100% от акциите от капитала на “Алмагест“ АД. Акциите са прехвърлени на купувача „Агрия Груп Холдинг“АД без каквито и да е било задължения, тежести, права и претенции на трети лица, заедно с всички права, които произтичат от или са свързани с тях.  

Сделката е в подкрепа на изпълнението на част от инвестиционната програма на холдинга в направление подсигуряване на присъствие на „Агрия Груп Холдинг“ АД на пазара на възобновяеми енергийни източници, което е в обхвата на направленията от дейността на холдинга, в съответствие със стратегията за развитие в дългосрочен план. Обединяването на бизнес потенциала на „Агрия Груп Холдинг“ АД и на “Алмагест“ АД, би представлявало устойчив фундамент за бъдещо успешно развитие и диверсификация на бизнес направленията, които развива компанията.

В сделката няма участие на свързани и/или заинтересовани лица. Сделката не попада в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, тъй като такъв тип сделка съгласно предмета на дейност на „Агрия Груп Холдинг”АД, в съответствие с разпоредбата на чл.114, ал.10 от ЗППЦК, е в рамките на обичайната търговска дейност, представляваща съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика.