Начало Новини Допускане до търговия на Основен пазар BSE, сегмент акции „Premium”, на емисията акции, издадена от Агрия Груп Холдинг АД град Варна, борсов код AGH, ISIN код BG1100085072, считано от 03.01.2023 г. (вторник).

Допускане до търговия на Основен пазар BSE, сегмент акции „Premium”, на емисията акции, издадена от Агрия Груп Холдинг АД град Варна, борсов код AGH, ISIN код BG1100085072, считано от 03.01.2023 г. (вторник).

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по Протокол № 81/21.12.2022 г., са взети следните решения:

1. На основание чл. 33, ал. 8 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, сегмент акции „Premium”, емисията акции, издадена от Агрия Груп Холдинг АД град Варна, борсов код AGH, ISIN код BG1100085072, считано от 03.01.2023 г. (вторник).

2. На основание чл. 43 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ, Съветът на директорите на Борсата прекратява регистрацията на емисията акции издадена от Агрия Груп Холдинг АД-Варна, борсов код AGH, ISIN код BG1100085072, на Сегмент акции „Standard” на Основен пазар BSE, считано от 03.01.2023 г. (вторник).