Начало Новини Сключване на договор за придобиване на дялово участие от „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД

Сключване на договор за придобиване на дялово участие от „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД

На 17 ноември 2022 година „Агрия Груп Холдинг АД“ е сключило договор за покупко- продажба на 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД, вписано в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 175340142, с номинална стойност 80 всяка, представляващи 100% от капитала на “Алмагест“ АД. Придобиването на титулярството на правото на собственост върху 100% от акциите от капитала на “Алмагест“ АД се извършва по предвидения в законодателството и в Устава на “Алмагест“ АД ред и след получаване на решение от Комисията за защита на конкуренцията, с което се разрешава продажбата на акциите от продавача на купувача. Акциите се прехвърлят на купувача „Агрия Груп Холдинг“АД без каквито и да е било задължения, тежести, права и претенции на трети лица, заедно с всички права, които произтичат от или са свързани с тях. “Алмагест“ АД развива дейност в областта на съхранението, преработката на зърнени култури (царевица и пшеница) за производство на биоетанол, ползван като заместител на бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене и за хранително-вкусовата промишленост и в областта на търговията със зърнени култури и произведен от тях етанол. Производството и търговията със зърнени маслодайни култури и растителни олиа са в обхвата на направленията от дейността на „Агрия Груп Холдинг“ АД, като част от бизнес модела на холдинга. Инвестиция в придобиването на акциите от капитала на “Алмагест“ АД предпоставя потенциал за пазарно присъствие на „Агрия Груп Холдинг“ АД на пазара на възобновяеми енергийни източници (биоетанол), денатуриран етанол и DDGS, за разгръщане на регионалното позициониране на компанията в различни региони на страната и за бизнес практики на синергия с останалите направления от дейността на дружествата от холдинговата структура. Характерът на подобна инвестиция би довел до дългосрочна сигурност и устойчивост на бизнес модела на компанията, до по-добра ритмичност на паричните потоци и добавяне на стойност на групово ниво, паралелно с инвестициите в агросектора и търговията със зърнени култури.  

Сделка е в подкрепа на изпълнението на част от инвестиционната програма на холдинга в направление подсигуряване на присъствие на „Агрия Груп Холдинг“ АД на пазара на възобновяеми енергийни източници, което е в обхвата на направленията от дейността на холдинга, в съответствие със стратегията за развитие в дългосрочен план. Обединяването на бизнес потенциала на „Агрия Груп Холдинг“ АД и на “Алмагест“ АД, би представлявало устойчив фундамент за бъдещо успешно развитие и диверсификация на бизнес направленията, които развива компанията.

В сделката не участват свързани и/или заинтересовани лица. Сделката не попада в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, тъй като такъв тип сделка съгласно предмета на дейност на „Агрия Груп Холдинг”АД, в съответствие с разпоредбата на чл.114, ал.10 от ЗППЦК, е в рамките на обичайната търговска дейност, представляваща съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика.