Начало Новини Отправяне на оферта за придобиване на дялово участие от „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД

Отправяне на оферта за придобиване на дялово участие от „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД

В резултат на осъществени проучвания и предварителни преговори между „Агрия Груп Холдинг“ АД и собствениците на капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД с ЕИК 175340142, „Агрия Груп Холдинг“ АД е отправило оферта за придобиване на собствеността върху 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на “Алмагест“ АД, която е потвърдена от притежателите на акциите. “Алмагест“ АД развива дейност в областта на съхранението, преработката на зърнени култури (царевица и пшеница) за производство на биоетанол, ползван като заместител на бензиновото гориво в двигателите с вътрешно горене и за хранително-вкусовата промишленост и в областта на търговията със зърнени култури и произведен от тях етанол. Производството и търговията със зърнени маслодайни култури и растителни олиа са в обхвата на направленията от дейността на „Агрия Груп Холдинг“ АД, като част от бизнес модела на холдинга. Инвестиция в придобиването на акциите от капитала на “Алмагест“ АД предпоставя потенциал за пазарно присъствие на „Агрия Груп Холдинг“ АД на пазара на възобновяеми енергийни източници (биоетанол), денатуриран етанол и DDGS, за разгръщане на регионалното позициониране на компанията в различни региони на страната и за бизнес практики на синергия с останалите направления от дейността на дружествата от холдинговата структура. Характерът на подобна инвестиция би довел до дългосрочна сигурност и устойчивост на бизнес модела на компанията, до по-добра ритмичност на паричните потоци и добавяне на стойност на групово ниво, паралелно с инвестициите в агросектора и търговията със зърнени култури.  

След успешно финализиране на преговорите и овластително решение от корпоративното ръководство на „Агрия Груп Холдинг“ АД, предстои сключване на сделка за придобиване на собствеността върху 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на “Алмагест“ АД.

Евентуална бъдеща сделка би подкрепила изпълнението на част от инвестиционната програма на холдинга в направление подсигуряване на присъствие на „Агрия Груп Холдинг“ АД на пазара на възобновяеми енергийни източници, което е в обхвата на направленията от дейността на холдинга, в съответствие със стратегията за развитие в дългосрочен план. Обединяването на бизнес потенциала на „Агрия Груп Холдинг“ АД и на “Алмагест“ АД, би представлявало устойчив фундамент за бъдещо успешно развитие и диверсификация на бизнес направленията, които развива компанията.

В евентуалната бъдеща сделка не се предвижда участие на свързани и/или заинтересовани лица. Сделката не би попаднала в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, тъй като такъв тип сделка съгласно предмета на дейност на „Агрия Груп Холдинг”АД, в съответствие с разпоредбата на чл.114, ал.10 от ЗППЦК, би била в рамките на обичайната търговска дейност, представляваща съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика.