Начало Новини Придобиване на дялово участие от „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД

Придобиване на дялово участие от „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД

На 13 юли 2022 година Агрия Груп Холдинг АД е сключило договор за придобиване  по предвидения в законодателството ред (чрез договор за прехвърляне дружествени дялове с нотариално удостоверени подписи и съдържание по чл.129 от Търговския закон) на правото на собственост на 100% от дяловете от капитала на търговско дружество АгриВиа Ойл ЕООД, развиващо дейност в областта на търговията със зърнени маслодайни култури и растителни олиа. Производството и търговията със зърнени маслодайни култури и растителни олиа са в обхвата на направленията от дейността на Агрия Груп Холдинг АД, като част от бизнес модела на холдинга. Характерът на подобна инвестиция би довел до дългосрочна сигурност и устойчивост на паричните потоци и доходност на групово ниво, паралелно с инвестициите в агросектора и търговията със зърнени култури.  

В сделката не участват свързани и/или заинтересовани лица. Сделката не попада в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, тъй като такъв тип сделка съгласно предмета на дейност на „Агрия Груп Холдинг”АД, в съответствие с разпоредбата на чл.114, ал.10 от ЗППЦК, е в рамките на обичайната търговска дейност, представляваща съвкупността от действия и сделки, извършвани от дружеството в рамките на предмета му на дейност и съобразно обичайната търговска практика.

Сделката подсигурява изпълнението на част от инвестиционната програма на холдинга в направление засилване на преработвателната и експортната ориентация на компанията в съответствие със стратегията за развитие в дългосрочен план. Обединяването на бизнес потенциала на Агрия Груп Холдинг АД и на АгриВиа Ойл ЕООД в направление търговия и логистика на масови насипни зърнени товари (зърнени маслодайни култури) и растителни олиа, представлява устойчив фундамент за бъдещо успешно развитие и диверсификация на бизнес направленията, които развива компанията.