Начало Новини Придобиване на акционерно участие от дъщерно на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД дружество

Придобиване на акционерно участие от дъщерно на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД дружество

На 13 април 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество „Бора Енерджи“ЕООД е придобило правото на собственост на 20 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 1/3 от капитала на търговско дружество „Енерджи Солар Технолоджис”АД, развиващо дейност в областта на производството на енергия от възобновяеми източници, посредством оползотворяване на слънчева енергия чрез инвестиции в соларни паркове. Инвестициите в енергийни проекти от възобновяеми източници е в обхвата на направленията от дейността на Агрия Груп Холдинг АД, като част от част от бизнес модела на холдинга. Придобиването на правото на собственост върху акциите е извършено по предвидения в законодателството ред чрез джиро на временните удостоверения, обективиращи акциите и вписване в книгата на акционерите. Характерът на подобна инвестиция би довел до дългосрочна сигурност и устойчивост на паричните потоци и доходност на групово ниво, паралелно с инвестициите в агросектора и търговията със зърнени култури.