Начало Новини Придобиване на акционерно участие от дъщерно на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД дружество

Придобиване на акционерно участие от дъщерно на „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД дружество

На 29 март 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество Корн Секюрити ЕООД е придобило правото на собственост на 10 031 430 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 50% от капитала на търговско дружество „ЕЙ БИ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП”АД, развиващо дейност в направление придобиване на инвестиции в недвижими имоти с ексклузивни локации. Придобиването на правото на собственост върху акциите е извършено по предвидения в законодателството ред чрез джиро на временните удостоверения, обективиращи акциите и вписване в книгата на акционерите. Сделката е в синхрон с потенциала за създаването на допълнителна стойност от компанията чрез генериране на нови бизнес направления в дейността на дружествата от холдинга. Характерът на подобна инвестиция би довел до дългосрочна сигурност и устойчивост на паричните потоци и доходност на групово ниво, паралелно с инвестициите в агросектора и търговията със зърнени култури.