Начало Новини „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД е вписано в Търговския регистър като едноличен собственик на капитала на дъщерното дружество Силк Газ БГ ЕООД

„АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД е вписано в Търговския регистър като едноличен собственик на капитала на дъщерното дружество Силк Газ БГ ЕООД

На 16 март 2022 година в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията е вписано прехвърлянето на собствеността на 45% (четиридесет и пет процента) от дяловете от капитала на “Силк Газ БГ”ООД на „Агрия Груп Холдинг“АД,  Силк Газ БГ е преобразувано от дружество с ограничена отговорност в еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала „Агрия Груп Холдинг“АД.