Начало Новини „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД сключва договор придобиване на дялово участие

„АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ”АД сключва договор придобиване на дялово участие

На 24 февруари 2022 г. година „Агрия Груп Холдинг“АД е сключило договор за придобиване по предвидения в законодателството ред на собствеността на 45% (четиридесет и пет процента) от дяловете от капитала на “Силк Газ БГ”ООД град Варна, в което публичното дружество притежава собствеността на 55% (петдесет и пет процента) от дяловете от капитала. В резултат на сделката „Агрия Груп Холдинг“АД притежава титулярство на правото на собственост на 100% (сто процента) от дяловете от капитала на “Силк Газ БГ”ООД. Прехвърлянето на собствеността на дяловете от капитала на “Силк Газ БГ”ООД предстои да бъде вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.