Начало Новини
Новини
28.08.2023
На 25 август 2023 г. на „Агрия Груп Холдинг“АД е предоставена информация с Уведомление за значително дялово участие от търговско дружество „Екуити Инвестмънт“ЕООД. С Уведомлението за значително дялово участие публичното дружество е уведомено за придобиване от „Екуит ...
22.02.2023
На 08 февруари 2023 година „Агрия Груп Холдинг АД е сключило окончателен договор за покупко- продажба на 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД, вписано в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ ...
23.12.2022
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по Протокол № 81/21.12.2022 г., са взети следните решения: 1. На основание чл. 33, ал. 8 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, сегмент акции „Premium”, емисията акции, издаде ...
18.11.2022
На 17 ноември 2022 година „Агрия Груп Холдинг АД“ е сключило договор за покупко- продажба на 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД, вписано в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Аг ...
11.10.2022
В резултат на осъществени проучвания и предварителни преговори между „Агрия Груп Холдинг“ АД и собствениците на капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД с ЕИК 175340142, „Агрия Груп Холдинг“ АД е отправило оферта за придобиване на собствеността върху 441& ...
13.07.2022
На 13 юли 2022 година Агрия Груп Холдинг АД е сключило договор за придобиване  по предвидения в законодателството ред (чрез договор за прехвърляне дружествени дялове с нотариално удостоверени подписи и съдържание по чл.129 от Търговския закон) на правото на собственост на 100% от дяловете о ...
13.04.2022
На 13 април 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество „Бора Енерджи“ЕООД е придобило правото на собственост на 20 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 1/3 от капитала на търговско дружество „Енерджи Солар Технолоджис”АД, разви ...
31.03.2022
На 31 март 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество Корн Стар ООД е сключило договор за придобиване на правото на собственост върху търговското предприятие на ЗКПУ   ”ВЕДРИНА” със седалище и адрес на управление  село Ведрина, община Добрич, област Добр ...
29.03.2022
На 29 март 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество Корн Секюрити ЕООД е придобило правото на собственост на 10 031 430 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 50% от капитала на търговско дружество „ЕЙ БИ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП”АД, развиващо де ...
16.03.2022
На 16 март 2022 година в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията е вписано прехвърлянето на собствеността на 45% (четиридесет и пет процента) от дяловете от капитала на “Силк Газ БГ”ООД на „Агрия Груп Холдинг“АД,  Силк Газ БГ е преобразув ...