Начало Новини
Новини
18.11.2022
На 17 ноември 2022 година „Агрия Груп Холдинг АД“ е сключило договор за покупко- продажба на 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД, вписано в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Аг ...
11.10.2022
В резултат на осъществени проучвания и предварителни преговори между „Агрия Груп Холдинг“ АД и собствениците на капитала на търговско дружество “Алмагест“ АД с ЕИК 175340142, „Агрия Груп Холдинг“ АД е отправило оферта за придобиване на собствеността върху 441& ...
13.07.2022
На 13 юли 2022 година Агрия Груп Холдинг АД е сключило договор за придобиване  по предвидения в законодателството ред (чрез договор за прехвърляне дружествени дялове с нотариално удостоверени подписи и съдържание по чл.129 от Търговския закон) на правото на собственост на 100% от дяловете о ...
13.04.2022
На 13 април 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество „Бора Енерджи“ЕООД е придобило правото на собственост на 20 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 1/3 от капитала на търговско дружество „Енерджи Солар Технолоджис”АД, разви ...
31.03.2022
На 31 март 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество Корн Стар ООД е сключило договор за придобиване на правото на собственост върху търговското предприятие на ЗКПУ   ”ВЕДРИНА” със седалище и адрес на управление  село Ведрина, община Добрич, област Добр ...
29.03.2022
На 29 март 2022 година, дъщерното на Агрия Груп Холдинг АД дружество Корн Секюрити ЕООД е придобило правото на собственост на 10 031 430 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 50% от капитала на търговско дружество „ЕЙ БИ ИНВЕСТМЪНТС ГРУП”АД, развиващо де ...
16.03.2022
На 16 март 2022 година в Търговския регистър и в регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията е вписано прехвърлянето на собствеността на 45% (четиридесет и пет процента) от дяловете от капитала на “Силк Газ БГ”ООД на „Агрия Груп Холдинг“АД,  Силк Газ БГ е преобразув ...
24.02.2022
На 24 февруари 2022 г. година „Агрия Груп Холдинг“АД е сключило договор за придобиване по предвидения в законодателството ред на собствеността на 45% (четиридесет и пет процента) от дяловете от капитала на “Силк Газ БГ”ООД град Варна, в което публичното дружество притежав ...
25.06.2021
В синхрон със структурата и мащабът на инвестициите на „Агрия Груп Холдинг“АД, както и с увеличаващият се потенциал за развитие на холдинга в областта на производството и търговията със зърнени култури, с цел генериране на нови възможности за устойчиво развитие в дългосрочен план, ко ...
31.05.2021
„Бора Инвест“ ЕООД има предложение за частична, несъществена промяна в инвестиционното си предложение за изграждане на "Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари  гр. Белослав” в землището на гр. Б ...