Начало За инвеститори Структура и управление
Структура и управление

Корпоративно ръководство

“Агрия Груп Холдинг”АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление, при която управителните, представителни и контролни функции се осъществяват от Съвет на директорите. Членовете на Съвета на директорите се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите, съобразно закона и устройствените актове на Дружеството.


Структура

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите са определени в Устава на Дружеството

/Виж чл.32 от Устава на Дружеството/

Имена и функции на членовете на Съвета на директорите

Всички членове на Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг” АД са физически лица.

Емил Веселинов Райков Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
Деян Росенов Овчаров Член на Съвета на директорите
Даниела Димитрова Танева Член на Съвета на директорите
Анна Димитрова Белчинска Член на Съвета на директорите
Станимир Русев Бужев Член на Съвета на директорите

Посоченият състав на Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг”АД град Варна е вписан в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията.

Представителство

“Агрия Груп Холдинг”АД се представлява пред трети лица самостоятелно от Изпълнителния директор.

/Виж чл.33 и чл.38 от Устава на Дружеството/

Компетентност и отговорности

Съвета на директорите на “Агрия Груп Холдинг” АД управлява независимо и отговорно Дружеството в съответствие с установените визия, цели, стратегии на Дружеството и с интересите на акционерите, както и в съответствие с принципите залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление приет от Съвета на директорите на “БФБ-София”АД, които Дружеството е приело да спазва.
Компетенциите, правата и задълженията и отговорностите на членовете на Съвета на директорите следват изискванията на действащата нормативна уредба, устройствените актове на Дружеството и стандартите на добрата професионална и управленска практика.

/Виж чл.34, чл.35, чл.36 и чл.37 от Устава на Дружеството/