Начало За холдинга Корпоративна социална отговорност
Корпоративна социална отговорност

Компанията провежда последователна политика на корпоративна социална отговорност. Социалната  отговорнаст на „Агрия Груп Холдинг“ АД като публична компания намира отражение във всички аспекти на дейността й. Ръководство на дружеството поставя като свой приоритет опазването на околната среда и здравето на хората в корпоративната си политика посредствам продуктите, услугите и условията на работа, които предлага. Социалната ангажираност на компанията в ролята на работодател към работниците и служителите си намира израз в създаването на здравословни и безопасни условия на труд и следването на политика по опазване на околната среда. Висшият мениджмънт на „Агрия Груп Холдинг“ АД насърчава следването на бизнес стандарти и практики за публична социална отговорност относно политики по околната среда и работната ръка.

Дружеството изготвя регулярна оценка на въздействието на дейностите й върху околната и социалната среда и спазва стриктно изисквания и нормативи относно опазване на околната среда, здравето и безопасността на служителите си и на обществото при производство на зърнени култури в следните направления.

 

Опазване на околната среда

Компанията развива практики във връзка обогатяване на почвата и производство на подходящи зърнени култури, адаптирани към особеностите на съответния вид почва.

При употребата на пестициди е утвърдено спазването на следните принципи  и правила:

  • Използване на алтернативи на пестицидите; използване на селективни пестициди, запазващи биоразнообразието и борещи се с точно определени вредители и в точно определени времеви диапазони предвид живота и развитието на биологичните видове; реколтиране на алтернативни видове култури резистентни на вредители; ротация на култури; механичен контрол на плевелите.
  • Обучение на персонала за използване на пестициди, следене на препоръчаните от производителите количества. Не се употребяват пестициди, обявени за опасни от Световната здравна организация.
  • Съхранение в оригинални опаковки на прохладно, сухо и с активна вентилация място, което може да бъде изолирано и обозначено със съответни знаци. Смесване и местене на пестициди може да се осъществява само от обучен персонал в помещения с добро осветление и вентилация и при ползване на защитно облекло. Достъпът до помещенията, където се съхраняват пестициди е строго ограничен.

Извършва се оценка на необходимостта за обогатяване на културите, балансирано използване на хранителни вещества, ротационно засяване на култури, заораване на органични отпадъци в почвата; осигуряване на буферни зони около водните източници с цел намаляване на загубата на хранителни вещества.

За да не се генерира загуба на генетични ресурси и с оглед осигуряване на биоразнообразие се използват растителни отпадъци от предходни култури за обогатяване подготовката на почвите; следи се запазване на еко-системите; използват се сертифицирани семена.

Селскостопанската техника за прибиране на реколтата от зърнени култури е снабдена с устройства за равномерно разпръсване на растителните отпадъци, които се заорават в почвата, като по този начин се възстановяват част от хранителните вещества в почвения хоризонт.

Не се извършва горене на разстителни отпадъци, намалява се  използването на нитрати.

 

Здраве и безопасност на персонала

Компанията провежда последователна политика с оглед минимизиране на рисковете от:

  • Физическа опасност – чрез квалифициран и опитен персонал при използване на машини и превозни средства.
  • Работа в затворени пространства – силози, водни резервоари и др. Достъпът до същите е строго ограничен и се осъществява под надзор от обучен персонал.
  • Химическа опасност  при досег с пестициди -  извършва се обучение на персонала за боравене с пестициди; спазват се хигиенни практики и практики на безопасност.
  • Риск от пожари и експлозии – предприемат се се мерки относно свеждане до минимум на риска от пожари в складове за съхранение на зърно чрез ползване на модерни и качествени производствени мощности и квалифициран и опитен персонал.