Начало За инвеститори Документи
Документи

ПРОСПЕКТ за първично публично предлагане на акции от увеличение капитала на “Агрия Груп Холдинг”АД чрез подписка по реда на ЗППЦК, потвърден с Решение №1515-Е от 13.11.2007 г. на Комисията за финансов надзор.

УСТАВ на “Агрия Груп Холдинг”АД, приет на Общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 29 септември 2007 г. и вписан в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията.
Уставът на "Агрия Груп Холдинг" АД съдържа всички изменения и допълнения, приети на ОСА на Дружеството, проведено на 10 септември 2008г., както и на ОСА на Дружеството, проведено на 29 юни 2009г.
Уставът е основен устройствен акт на Дружеството, който е съставен в съответствие с изискванията на действащото в страната законодателство. Императивните промени в законодателството се прилагат вместо евентуално противоречащите клаузи на Устава с предимство.