Начало За инвеститори Капитал и акции
Капитал и акции

Капитал

Капиталът на Дружеството е в размер на 6 800 000 лв. /шест милиона и осемстотин хиляди лева/, разпределен в 6 800 000 /шест милиона и осемстотин хиляди/ броя поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка. Записаният капитал на Дружеството е внесен изцяло и е вписан в Търговския регистър воден от Агенция по вписванията.

Акционерна структура

Име/Наименование на акционера

Притежаван брой акции

Процент от капитала

“Емра”ЕООД град Варна 2 795 500 41.11%
"Комерс" ЕООД град Търговище  1 855 639  27.29%
Светломир Илиев Тодоров 697 355 10.26%
Други физически и юридически лица 1 401 506 20.61%

 

Акции

Акциите на Дружеството са обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, с право на 1 /един/ глас в Общото събрание на акционерите, дават еднакви права на притежателите си и са от един клас.
Акциите на Дружеството са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа.
Дружеството може да издава привилегировани акции, осигуряващи гарантиран или допълнителен дивидент, привилегировани акции с опция за обратно изкупуване или други допустими от закона привилегии. Дружеството няма право да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.


Издаване и разпореждане с акции

Акциите се издават по реда и при условията, предвидени в действащото законодателство за издаване на безналични ценни книжа и се водят в «Централен депозитар»АД. Дружеството регистрира всички свои акции в «Централен депозитар»АД, в чийто регистър се записват имената на притежателите на безналични акции и който води книгата на акционерите, в която се отбелязват името и адресът на притежателите на безналични акции, номиналната и емисионната стойност, броят и номерата на акциите.
Разпореждането с безналичните акции, издадени от Дружеството се извършва свободно според волята на собствениците им, без ограничения или условия, при спазване на изискванията на предвидения в действащото законодателство ред за сделки с безналични акции.
Търговия с акции, издадени от Дружеството, може да се извършва само на регулиран пазар на ценни книжа при спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Правилника на «БФБ-София»АД и другите приложими нормативни актове.

Акциите на Дружеството са регистрирани за търговия на Неофициален пазар на акции  на «Българска Фондова Борса-София»АД. Емисията акции на "Агрия Груп Холдинг" АД отговаря  на критериите, за да бъде търгувана на Неофициален пазар на акции - минимум 5 сделки месечно и минимален месечен оборот от 4000 (четири хиляди) лева. Присвоеният борсов код е AGR. Към настоящия момент акциите на Дружеството, които се търгуват свободно на Българската фондова борса /фрийфлоут/ са 26,25% от капитала на Дружеството.

/Текущи данни за търговията - препратка към БФБ/


Права на акционерите

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент при разпределяне на печалба и право на ликвидационен дял в случай на прекратяване на Дружеството и ликвидиране на имуществото му, съразмерни с нейната номинална стойност и дела на акцията в общия капитал. Правото на глас в Общото събрание на Дружеството възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на увеличението на неговия капитал, в търговския регистър.
Всяка акция дава и следните допълнителни права: право на всеки акционер при увеличение на капитала да придобие акции, съответстващи на дела му в капитала преди увеличението; право на всеки акционер да участва в управлението, да избира и да бъде избиран в органите на управление; право на информация; право да обжалва пред съда решенията на Общото събрание, противоречащи на закона или Устава на Дружеството.