Начало Прогнози, анализи, инвестиции
Прогнози, анализи, инвестиции
Основни данни
Нетен дълг/EBITDA
Собствен капитал/Балансово число
Коефициент на обща ликвидност
Доход на акция
Валута:


БАЛАНС към 31/12/2022 към 31/12/2023 към 31/12/2024 (прогноза) към 31/12/2025 (прогноза) към 31/12/2026 (прогноза)
АКТИВ 498097 789925 964816 1139850 1257209
Дълготрайни активи 274880 343717 381339 487880 516297
Краткотрайни активи 223217 446207 583477 652404 740912
ПАСИВ 498097 789925 964816 1139850 1257209
Собствен капитал 285170 368682 400182 475090 475090
Дългосрочни пасиви 42654 79073 113046 161431 184655
Краткосрочни пасиви 170273 342169 451588 503328 595464


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА към 31/12/2022 към 31/12/2023 към 31/12/2024 (прогноза) към 31/12/2025 (прогноза) към 31/12/2026 (прогноза)
ПРИХОДИ 709334 799555 817061 902548 954303
Приходи от продажби 698346 757615 805861 868348 943103
Приходи от финансирания 10988 41940 11200 34200 11200
РАЗХОДИ 709334 799555 817061 902548 954303
Разходи за дейността 632612 758555 782061 841048 909653
Счетоводна печалба 76722 41000 35000 61500 44650


ИНВЕСТИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 2022 2023 2024 2025 2026
прогноза отчет прогноза прогноза прогноза прогноза
Земя 2934 2752 3912 2934 2934 2934
Селскостопанска техника 3912 5028 8214 1956 1956 1956
Складови бази 9779 11946 13896 3638 978 978
Пристанище Белослав 0 0 98 0 72366 29337
Завод за олия Попово 0 0 7334 39117 48896 14669
Транспорт и логистика 3618 5535 1369 978 978 978
Придобивания 16625 15682 55714 0 0 0
Други 0 0 0 11000 0 0
ОБЩО: 36868 40943 90537 59623 128108 50852