Начало Прогнози, анализи, инвестиции
Прогнози, анализи, инвестиции
Основни данни
Нетен дълг/EBITDA
Собствен капитал/Балансово число
Коефициент на обща ликвидност
Доход на акция
Валута:


БАЛАНС към 31/12/2021 към 31/12/2022 към 31/12/2023 (прогноза) към 31/12/2024 (прогноза) към 31/12/2025 (прогноза) към 31/12/2026 (прогноза)
АКТИВ 440568 544046 728021 821552 964895 974350
Дълготрайни активи 192503 217573 361360 421433 485200 485194
Краткотрайни активи 248065 326474 366661 400119 479695 489157
ПАСИВ 440568 544046 728021 821552 964895 974350
Собствен капитал 177783 254283 339595 380230 422897 422897
Дългосрочни пасиви 41174 40971 87412 122802 158267 137536
Краткосрочни пасиви 221611 248793 301014 318520 383731 413918


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА към 31/12/2021 към 31/12/2022 към 31/12/2023 (прогноза) към 31/12/2024 (прогноза) към 31/12/2025 (прогноза) към 31/12/2026 (прогноза)
ПРИХОДИ 441437 809170 851266 889776 995469 1319948
Приходи от продажби 434046 801400 843496 882006 987699 1312178
Приходи от финансирания 7391 7770 7770 7770 7770 7770
РАЗХОДИ 441437 809170 851266 889776 995469 1319948
Разходи за дейността 415820 724170 808266 844626 948061 1249397
Счетоводна печалба 25617 85000 43000 45150 47408 70551


ИНВЕСТИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 2021 2022 2023 2024 2025
прогноза отчет прогноза прогноза прогноза прогноза
Земя 3228 2508 2934 0 2934 2934 2934
Селскостопанска техника 0 996 2934 0 2934 1956 1956
Складови бази 3824 5770 10515 0 8410 978 978
Пристанище Белослав 0 0 0 0 1956 29337 43028
Завод за олия Попово 0 0 0 0 19558 39117 29337
Транспорт и логистика 2206 2856 3853 0 1956 978 978
Придобивания 1956 0 15735 0 75690 0 0
ОБЩО: 11214 12130 35971 0 113438 75300 79211