Начало Основна информация
Основна информация

Агрия Груп Холдинг АД е публична компания, която развива дейността си в Североизточна България. В структурата си обединява набор от компании, които специализират в агропроизводство, търговия със зърнени и маслодайни култури, съхранение, преработка, транспорт и логистика, възобновяема енергия. Агрия Груп Холдинг АД е с регистриран капитал от 6 800 000 лв., разпределен в 6 800 000 броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1лв.


Компанията специализира в четири основни направления:

  • Агробизнес - покупка и арендуване на земеделски площи, отглеждане на зърнени и маслодайни култури, изграждане на напоителни системи и др;
  • Съхранение и преработка на земеделска продукция – изграждане и управление на модерни зърнохранилища с общ капацитет 250 000 т, производство на слънчогледови сурови и рафинирани олиа
  • Търговия и експорт;
  • Възобновяеми енергийни източници

Агрия Груп
Холдинг АД