Начало Новини
Новини
22.12.2017
Във връзка с Инвестиционно предложение на Бора Инвест ЕООД за изграждане на "Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари“ в землището на гр. Белослав, е организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху ок ...
30.06.2017
На 30 май 2017 година „Агрия Груп Холдинг“АД е сключило договор за придобиване по предвидения в законодателството ред (чрез договор за прехвърляне дружествени дялове с нотариално удостоверени подписи и съдържание по чл.129 от Търговския закон) на собствеността на 55% (петдесет и пет ...
11.05.2017
Дъщерното дружество на Агрия Груп Холдинг АД - Кристера АД, с придобит нов международно признат сертификат, издаден от SGS Германия, гарантиращ устойчивостта на произвежданите биомаса и биогорива. Сертификатът удостоверява отговарянето на изискванията на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парла ...
10.05.2017
Агрия Груп Холдинг АД е сред поканените на роудшоу събитието по случай Денят на Българския капиталов пазар, което ще се проведе тази година на 18-ти май в Лондон. Организатори са ЕБВР и БФБ. На събитието ще се представят перспективите пред българската икономика, капиталовия пазар и инвестиционна ...
13.04.2017
Информация от «Агрия Груп Холдинг»АД по чл.148б от ЗППЦК, предоставена на дружеството с уведомлениe по чл.145 от ЗППЦК относно обстоятелства във връзка с разкриване на дялово участие в резултат на сделка свързана с акции, издадени от публично дружество Емитент на акции - „Агрия ...
09.01.2017
Бора Инвест“ ЕООД има Инвестиционно предложение и разработва Задание за изграждане на "Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари“ в землището на гр. Белослав. В тази връзка, прилагаме Информационна табела. Очакваме Вашите становища ...
10.09.2016
В изпълнение на Рамково споразумение от 11 февруари 2016 година, на 30 август 2016 година „Агрия Груп Холдинг”АД е сключило окончателен договор за покупко-продажба на 100% от дяловете от капитала на “Кехлибар”ЕООД община Лясковец, област Велико Търново, развиващо дейност в областта на търговията ...
31.08.2016
В синхрон със структурата и мащаба на инвестициите на „Агрия Груп Холдинг“АД, както и с увеличаващия се потенциал за развитие на холдинга в областта на производството, съхранението, преработката и търговията със зърнени култури, с цел разширяване дейността и генериране на нови възможности за уст ...
11.02.2016
В синхрон с изпълнение на инвестиционната програма на „Агрия Груп Холдинг“АД, както и с увеличаващия се потенциал за развитие на холдинга в областта на производството, съхранението, преработката и търговията със зърнени култури, с цел разширяване дейността и генериране на нови възмож ...
26.11.2015
В синхрон със структурата и мащаба на инвестициите на „Агрия Груп Холдинг“АД в придобиване на бизнес и активи на компаниии, развиващи дейност в областта на агропроизводството, на 24 ноември 2015 година „Агрия Груп Холдинг”АД е придобило 100% от акциите от капитала на комп ...