Начало Прогнози, анализи, инвестиции
Прогнози, анализи, инвестиции
Основни данни
Нетен дълг/EBITDA
Собствен капитал/Балансово число
Коефициент на обща ликвидност
Доход на акция
Валута:


БАЛАНС към 31/12/2017 (прогноза) към 31/12/2018 (прогноза) към 31/12/2019 (прогноза) към 31/12/2020 (прогноза)
АКТИВ 266876 274743 281512 286131
Дълготрайни активи 133558 140043 146278 148449
Краткотрайни активи 133318 134700 135234 137682
ПАСИВ 266876 274743 281512 286131
Собствен капитал 105231 117381 130071 142851
Дългосрочни пасиви 65545 61362 55641 47480
Краткосрочни пасиви 96100 96000 95800 95800


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДА към 31/12/2017 (прогноза) към 31/12/2018 (прогноза) към 31/12/2019 (прогноза) към 31/12/2020 (прогноза)
ПРИХОДИ 194077 230350 236850 242950
Приходи от продажби 187077 225170 231670 237770
Приходи от финансирания 7000 5180 5180 5180
РАЗХОДИ 194077 230350 236850 242950
Разходи за дейността 181277 216850 222750 228750
Счетоводна печалба 12800 13500 14100 14200


ИНВЕСТИЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 2016 2017 2018
прогноза отчет прогноза отчет прогноза отчет
Земя 15640 14213 5161 0 4203 0
Селскостопанска техника и поливни съоръжения 4888 5806 0 0 978 0
Складови бази Девня, Белоградец, Янково, Ген. Тошево 2346 724 782 0 5083 0
Транспорт и логистика 489 1818 489 0 489 0
Придобиване на права 14663 14780 391 0 978 0
ОБЩО: 38026 37341 6823 0 11731 0